• Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineer or any related
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง เช่น SAFE,STADD

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Shop Drawing,As-Built Drawing
 • เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
 • ใช้ Program ประเภท 3D ได้จะพิจารณาพิเศษ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.