Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Civil Engineer

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้าง
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo

  Project Manager (High Rise) New Gen!!

  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  Beungkum
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
  • มีประสบการณ์ +5 ปี ในการบริหารงานก่อสร้างคอนโด
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ฐานราก