Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo

  วิศวกรท่าเรือ/ชายฝั่ง

  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  Bangkok
  • ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์
  • ชอบงานออกแบบ ท้าทาย
  • มีประสบการณ์ตรงกับงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo

  Water Resources Engineer (Professional Level)/วิศวกรแหล่งน้ำ

  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  Beungkum
  • working 5 days
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรืองานด้านแหล่งน้ำ
  • ปริญญาโท-สาขาวิศวกรรมชลประทานหรือแหล่งน้ำ
  PRTR Group Co., Ltd.'s banner
  PRTR Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วางแผนมาตรฐานก่อสร้างตามมาตรฐานกลางของบริษัท
  • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's logo

  Site Engineer/วิศวกรสนาม

  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd
  Bangkok
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้าน
  • ทำงานโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • โอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายงาน
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  BangkokTHB 35K - 55K /month
  • โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 4 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีรถส่วนตัว สามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้
  Next