Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างในงานคอนโดมิเนียม
  • มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Next