• เขียนแบบ เครื่องกลและไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกอบรมการใช้งาน เครื่องจักรให้แก่ลูกค้า
  • เขียนแบบ CAD/CAM สนับสนุนกระบวนการผลิต

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.