• Risk Management
  • Semiconducter Class Property Risk
  • FM - Factory mutual property risk standard

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.