• วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
  • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
  • งานวิจัยด้าน e-Government

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
  • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.