Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 157 jobs
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo

  Traditional Trade Manager/-

  SSUP HOLDINGS CO., LTD.
  Rajthevee
  • บริหารร้านค้า , มีความรู้ในงาน Traditional Trade
  • ประสานงานให้ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับแผนกต่างๆภายใน
  • กระตุ้นให้ เซลล์ และ เทเลเซลล์ในแผนกแสดงศักยภาพทาง
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • พนักงานขายประจำร้าน Loft สยามดิสคัฟเวอรี่
  • มีประสบการณ์ตรงการขายจากธุรกิจค้าปลีก/ ห้าง
  • Lifestyle stores
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงาน Modern Trade อย่างน้อย 9 ปี
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง
  • วิเคราะห์และความคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
  Next