Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 76 jobs
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงาน Modern Trade อย่างน้อย 9 ปี
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง
  • วิเคราะห์และความคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ขายกับห้างสรรพสินค้า/Modern trade
  • สื่อสารและการเจรจาต่อรองในระดับดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการซื้อ-ขายได้
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • บริหารจัดการช่องทางการขายสินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม
  • วางแผน/พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Next