Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ Marketing / Trade อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและข้อมูลเชิงกลยุทธ์ได้
  BeHouse Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์