• wholesale, hotel, restaurant
  • ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างน้อย1ปี
  • bakery shop, food industry

13 hours ago

 

Applied
  • Distributor Management
  • FMCG Background
  • Traditional Trade Background

16 hours ago

 

Applied
  • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
  • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

19-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?