• Distributor Management
  • FMCG Background
  • Traditional Trade Background

27-Oct-20

 

Applied
  • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
  • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

26-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?