พัฒนาทักษะให้มากกว่าการเป็น Recruiter ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน

พัฒนาทักษะให้มากกว่าการเป็น Recruiter ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

HR Recruiterมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ถือเป็นหน้าที่เล็กๆ ที่ค่อนข้างจะสำคัญ เพราะการคัดเลือกคนที่เหมาะสม มีความสามารถ และมีทีท่าว่าจะทำงานในองค์กรได้นานกว่าปกติ จะช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่าย และค่าประสบการณ์ของบริษัทให้น้อยลงได้ โดยเฉพาะองค์กร หรือบริษัทที่มีอัตราการ Turnover สูง ตำแหน่ง Recruiter จึงถือเป็นงานสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งRecruiterนี้จะเป็นพนักงานในบริษัท หรือจ้างบริษัทภายนอกเป็นRecruiterในการจัดหาคนให้ก็ได้

แม้ว่าตำแหน่งHR Recruiterจะสำคัญ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่นัก เพราะ Career Path ของสายงานนี้ค่อนข้างสั้น นั่นเป็นเพราะโดยส่วนใหญ่ Recruiter มักทำหน้าที่ในการมองหาบุคคลที่มีความสามารถ และเหมาะสมกับองค์กรเพียงอย่างเดียว จนลืมไปว่าสิ่งหนึ่งในสายงานนี้คือการพัฒนาบุคลากร โดยงานHuman Resourceจะแบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่

งาน HRM : Human Resource Management

ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ในที่ทำงาน ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะ การคัดสรรบุคลากร ประเมินคุณภาพของพนักงาน บริการค่าตอบแทน รับผิดชอบดูแลข้อมูล การตรวจสอบ และวิจัยมนุษย์ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน HRM มีดังนี้

  • ทักษะการคัดเลือก และคัดสรรบุคลากร

เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และมีความสามารถตรงกับที่บริษัทต้องการ อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาองค์กรให้พัฒนาได้ในอนาคต โดยบุคคลนั้นไม่ควรมีทีท่าย้ายงานในอนาคตอันใกล้

  • ทักษะการต่อรอง

การต่อรองเรื่องของค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำงาน เนื่องจากหากพนักงานได้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ ก็จะส่งผลให้พนักงานลาออกกันมากขึ้นได้ HR จึงต้องต่อรองค่าตอบแทนให้กับพนักงานได้ด้วย

  • ทักษะการประสานงานภายใน

ในที่ทำงานอาจเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับหัวหน้าแผนก หรืออื่นๆ ได้ HR จะต้องประสานงานภายในให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายได้โดยเร็ว ร่วมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หากพนักงานในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันก็จะส่งผลให้งานต่างๆ ราบรื่นไปได้ด้วยดี

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

งาน HRD : Human Resource Development

ทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบงานทรัพยากรบุคคล วางแผนการอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน HRD มีดังนี้

  • ทักษะการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคล

การจัดบุคคลให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยจัดต้องมีการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกอีกด้วย

  • ทักษะการออกแบบเครื่องมือในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การที่พนักงานเริ่มมองหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ถือเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานคนนั้น ในฐานะของ HR จึงต้องมองให้เห็นความสามารถ และเส้นทางที่พนักงานคนนั้นจะสามารถพัฒนาไปได้ อาจจัดหาเครื่องมือในการทำงานผ่านหัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ทุนการศึกษาต่อ หรือส่งไปดูงานในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

  • ทักษะการพัฒนาอาชีพบุคลากร

เสนอการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การจัดวางCareer Pathของแต่ละตำแหน่ง และเสนอทางเลือกในการเติบโตของแต่ละสายงาน เพื่อนำไปพัฒนาการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงความคาดหวังของพนักงาน และความคาดหวังขององค์การต่ออนาคตในระยะสั้น และระยะยาวเป็นสำคัญ

  • ทักษะการพัฒนาองค์กร

พัฒนากระบวนการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความสร้างสรรค์ในองค์กร ทำให้พนักงาน และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้อย่างสมบูรณ์

การทำงานเป็นRecruiterอยู่ทุกวันอาจทำให้เห็นภาพของการเติบโตไปทำงานในสายHR Managementเท่านั้น แต่การทำงานในสายHR Developmentก็เป็นอีกหนึ่ง Career Path ที่ทำให้ตำแหน่งเติบโตได้เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทได้อย่างดี

มองหางาน Human Resource หรือ HR Manager และตำแหน่งที่ใกล้เคียงได้ที่ jobsDB

#เพราะสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน
#jobsDB

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด