Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 105 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 16K - 20K /month
  • ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
  • รักงานบริการ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 45K /month
  • ดูแล Monitor การทำงาน การให้บริการของ Telesales
  • วิเคราะห์-ปรับปรุงแผนการขายและแผนปฏิบัติงานต่างๆ
  • คิดกิจกรรมการให้รางวัล กระตุ้นการขายของทีม
  Next