• Seeking for new markets and new customers
  • Supervise sales & marketing team
  • Co-operate with designers and developers

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์1 - 2 ปี
  • มียานพหนะเป็นของตนเอง สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.