Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 130 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สรุปและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณในหน่วยงานต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และฐานข้อมูลที่จำเป็น
  • นำเสนอกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • งานเชิงกลยุทธ การกำกับดูแลและนโยบายภาครัฐ
  • งานให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ
  • งานสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ
  Next