Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 210 jobs
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  Krungthai Carrent & Lease PLC.'s banner
  Krungthai Carrent & Lease PLC.'s logo
  Bangkor-laemTHB 35K - 45K /month
  • โอกาสร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมหาชนองค์กรชั้นนำ
  • สนับสนุนความคิดริเริ่มสู่โอกาสใหม่ในการทำงาน
  • ความท้าทายต่อการแสดงศักยภาพในการบริหารและกำกับงาน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s logo

  Customer Insight Manager

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)
  Yannawa
  • 5 years experiences in Market research fields
  • Banking experience or related
  • Good command of English both spoken and written
  Next