Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 286 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการจัดการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
  • ติดตามการพัฒนา ศึกษา แนวคิด ระบบเทคโนโลยี ใหม่ๆ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
  • มีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้าน Climate Action
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำเสนอ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /การเงิน /การบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 7- 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์และวางแผนงานบัญชีการเงิน
  Next