Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 239 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • รายงานผลการดำเนินการและภาพรวมของงบการเงินของบริษัท
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next