Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 247 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ประสบการณ์1-3ปีด้านประสานงานทางธุรกิจลงทุนในประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  • ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาดและอื่นๆ
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  On Premise Manager - QSR

  Central Restaurants Group (CRG)
  Bangrak
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน
  • ประสบการณ์ด้านฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจร้านอาหาร
  • มีความรู้ด้านการปฎิบัติการ QSR /ความรู้ทางด้าน P&L
  Next