• Piping Design and MTO
 • 3D modeling work for piping
 • Min. 3 times of experience as piping designer

3 hours ago

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

8 hours ago

 

Applied
 • Construction Project Management
 • Leadership skills in problem solving and Timeline
 • O&M, M&E and MEP Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction Materials and Technical Support
 • Good interpersonal skill with Good English
 • Support Architect, Engineers, Installer & Clients

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

17 hours ago

 

Applied
 • Luxury hotel and residential projects
 • Dynamic working environment
 • Meritocratic culture

17 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประการณ์ในการขอใบอนุญาต
 • มีความละเอียดรอบคอม
 • ขับรถยนต์ได้

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Judges the acceptable quality of workmanship
 • Co-ordinates constructability with the designer
 • Manage and assigns the construction supervisor

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน (ตามที่ตกลงและประสบการณ์)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • >5 years Engineering Design / Building / Architect
 • Strong LEED Knowledge and Practice/submission
 • Good Command in English

17 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่คุมงาน
 • ตกแต่งภายใน
 • ไม่จำกัดวุฒิ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปึขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

17-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไปในด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office,MS Project,AutoCAD ได้

17-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

17-Aug-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

17-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • experience in construction management.
 • Experience civil, express way, runway, government
 • Master or bachelor degree in civil engineering

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • 3-5 yrs experience as engineering coordinator
 • Knowledge of the real estate industry

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขา
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

17-Aug-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ควบคุมก่อสร้าง

17-Aug-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

16-Aug-17

 

Applied
 • Male Age 30-40 years
 • Excellent communication and negotiation skill
 • Microsoft officer and AutoCAD

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ คำนวณเขียนแบบ จัดแบบงานได้
 • สามารถเขียนแบบได้ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเคลียแบบและ Combine Shop drawing งานได้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานและนอกเหนือกฏหมายแรงงาน
 • มีการเติบโตในสายงานอาชีพ
 • มีการทำงานเป็นทีม

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Civil , Structural
 • 5 years of working experience Civil & Structural
 • prepare conceptual design, bidding

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

16-Aug-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
 • ประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผังเ

15-Aug-17

 

Applied
 • 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Computer graphic , trans programmed

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

15-Aug-17

 

Applied
 • 3+ year of experience civil or factory industry
 • Fluent spoken and written in English
 • Manage and Control project schedule

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการทำ และตรวจสอบงาน Shop Drawing เป็น
 • วางแผนควบคุมงานบริหารโครงการได้ / เคยผ่านงาน บ.ผรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

15-Aug-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Project cost estimation
 • Verify and monitoring project’s budget
 • Civil Engineering or Construction Management

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experiences in elevator/escalator business
 • Good command of English

15-Aug-17

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.