Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 89 jobs
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  PathumwanTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 3 ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • บริหารอาคารสำนักงาน ชินวัตร 3
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Next