• Site Manager, construction site activities
 • customer project,planning of resources, schedules
 • Airport,Handling System

5 hours ago

 

Applied
 • Construction , building experience,Luxury hotel,
 • Civil Engineering Background,Luxury hotel
 • High Building experience,structure,international

12 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมโยธา
 • บริหารโครงการอาคารสูง
 • วิศวกรรมโยธา

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี.ขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน/ก่อสร้างฯ
 • สามารถเคลียร์แบบก่อสร้าง ตรวจงาน/ดูงาน
 • สามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน การจัดการ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical
 • Possess the Engineer License
 • Exp on site control;Piping system, Machine install

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Civil Engineering or related field
 • Estimation experience for infrastructure projects
 • Setup Estimating for fully-integrated contractor

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

19 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง,โยธา
 • วางแผนการดำเนินงาน
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้เรื่องกฤหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading of luxury condominium
 • Property Management, facilitating service
 • Building management

21-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าเท่านั้น
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์7 ปี ขึ้นไป ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง

21-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

21-Aug-19

 

Applied
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • 3 year of sales experience with “can-do” attitude
 • Attracttive Salary and Benefits

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Leading US Engineering Consultancy MNC
 • Career Progression and Opportunity
 • M&E and construction site management experience

21-Aug-19

 

Applied
 • สถาปัตกรรม
 • งานโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • สถาปนิก

21-Aug-19

 

Applied
 • Multinational environment
 • Condominium, Hotel, Office, shopping mall
 • Manage Contractor

21-Aug-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Construction Director
 • QA / QC / EHS
 • MEP contractor

21-Aug-19

 

Applied
 • Occasionally manage minor move/relocation projects
 • To provide solutions for all on-site
 • Coordinate and support all facilities management

21-Aug-19

 

Applied
 • 4+ years of experience as site or civil engineer
 • Exposure to real estate projects
 • Good command in English

21-Aug-19

 

Applied
 • สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

20-Aug-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและอาคารประกอบแบบ
 • ตรวจสอบและประเมินแผนงานประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผน
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินผลงาน และเอกสารการเพิ่ม-ลด

20-Aug-19

 

Applied
 • สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

20-Aug-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Senior project executive
 • Assistant Project Manager
 • Retail Shop Construction

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Male 30 years old up
 • 5 years experience up about QC of Constructional
 • Ready to grow in career path

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Male , 25 years old up
 • 3 years experience up for being Site Engineer
 • Ready to grow in career path

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Building Manager for Condominiums in Bangkok
 • Managing a team from 5-30 persons
 • Bilingual with good English skills

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Site/ Land acquisition Manager
 • Exp in Fashion, Cloth, Apparel
 • Good English skills

20-Aug-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภคและงานระบบไฟฟ้า

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • BIM modeler,
 • engineering and construction
 • Navisworks, Revit

20-Aug-19

 

Applied
 • 1 years of technical service experience
 • Knowledge in light weight block / construction
 • Knowledge of construction management

19-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer
 • 0-5 years experiences on construction site
 • Knowledge of CAD/ AutoCAD

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายหรือสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม sketchup, AutoCAD
 • คุณสมบัติ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Aug-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Civil Engineer
 • Experience in Low-Rise or High-Rise Building
 • 7+ years in Construction Management

18-Aug-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor Degree of Civil Engineer, or related
 • 2+yrs in Structural, Civil Designing
 • Skill in designing program; AutoCAD

18-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Manage and control structure work in construction
 • Monitor project progress
 • Make work schedule and control the use of material

17-Aug-19

 

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล
 • บริหารจัดการสาธรณูปโภค อาคาร สำนักงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์งานอาคารสูง/งานราชการ 5-10 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการประสานงาน

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
 • งานมั่นคง สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Construction and building experience,Luxury hotel
 • Civil Engineering Background,international
 • High Building experience is a plus

16-Aug-19

 

Applied
 • ใบ กว. , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา,สาขาสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรควบคุมงาน,site engineer,วิศวกรประจำ site งาน

16-Aug-19

 

Applied
 • ใบ กว.,ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม,สามัญสถาปนิก
 • ผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม,สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปริญญาตรี

16-Aug-19

 

Applied
 • Permit ,ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น,Property
 • ตรวจสอบแบบ,ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบ
 • มีความรู้ในกฎหมาย ควบคุมอาคาร ผังเมือง

16-Aug-19

 

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • กำกับดูแลการก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

16-Aug-19

 

Applied
 • Japanese
 • Real estate
 • Project Management

16-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Civil Engineer
 • Experience for more than 10 Years in Projects
 • Able to Manage and Monitor Site Construction Work

16-Aug-19

 

Applied