Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 76 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • BOQ ที่ปรึกษางานประเมินราคา สัญญาจ้าง ปวส.
  • ถอนแบบแปลนบ้าน ประเมินราคาบ้าน
  • ประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Bangsue
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / โยธา
  • มีค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน : ใกล้ MRT บางซื่อ
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ดูงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/สุขาภิบาล
  • ควบคุมการก่อสร้าง(เป็นงานสร้างใหม่)
  • ก่อสร้างคอนโด อาคาร ห้าง
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Real Estate Management Marketing

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
  Huaykwang
  • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • บริหารอาคารสำนักงานด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  Next