Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  นายช่างโยธา

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Rayong
  • การศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส
  • ประสบการณ์วางท่อขนาดใหญ่ 5-10 ปี
  • มีทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษา
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo

  Safety Officer / จป. วิชาชีพ

  Italian-Thai Development Public Company Limited
  Rayong
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถประจำที่ จ.ระยองได้