Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 122 jobs
  THE KE GROUP Co., Ltd.'s banner
  THE KE GROUP Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม, วิศวกรโยธา ก่อสร้าง
  • ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการหน่วยงาน
  • Property Development/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  Wattana
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอสังหา 5 ปีขึ้น
  • มีประสบการณ์และบริหารงานก่อสร้างแนวราบ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถควบคุมงานและบริหารการตลาดได้
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  Kannayao
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
  • ควบคุมดูแลงบประมาณและจัดตามแผนโครงการด้านวิศวกรรม
  • แก้ไขปัญหาหน้างาน/ประสานงานผู้รับเหมา
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ด้านการประมาณราคาคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
  • อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Real Estate Management Marketing

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
  Huaykwang
  • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • บริหารอาคารสำนักงานด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง
  • เพศชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5-10 ปี
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในสายงานQS อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
  Next