Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  Woody World Co.,Ltd.'s banner
  Woody World Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานตัดต่อรายการ
  • หากสามารถทำ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Woody World Co., Ltd.'s banner
  Woody World Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • CREATIVE ประสบการณ์จริง 3 ปีขึ้นไป
  • หาข้อมูล เขียนสคริปต์รายการ ควบคุมการถ่ายทำ
  • มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง