Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • สามารถควบคุม ภาพ/เสียง สำหรับออกอากาศสด
  • ใช้เครื่อง switching Board และ Mixing Control ได้
  • ดูแลการออกอากาศและการบันทึกเทปรายการ
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 30K - 45K /month
  • คิดสร้างสรรค์และนำเสนอรูปแบบรายการใหม่ๆนอกกรอบเดิม
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไปในการผลิตรายการ
  • มีความรู้ในการผลิตรายการTV/Online/ผลิต Content
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ควบคุมการออกอากาศ
  • ควบคุมการถ่ายทอดสด
  • ประสานงานการออกอากาศ