Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Monitor Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี
  Sahamongkolfilm International Co., Ltd.'s logo

  PR (ONLINE)

  Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
  Phayathai
  • วางแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
  • ชอบคิดประเด็นในการประชาสัมพันธ์
  • รักและสนใจภาพยนตร์
  Woody World Co.,Ltd.'s banner
  Woody World Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานตัดต่อรายการ
  • หากสามารถทำ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Woody World Co., Ltd.'s banner
  Woody World Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • CREATIVE ประสบการณ์จริง 3 ปีขึ้นไป
  • หาข้อมูล เขียนสคริปต์รายการ ควบคุมการถ่ายทำ
  • มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง