Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 185 jobs
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's banner
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการตลาดออนไลน์
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
  • เคยทำงานด้านผลิตภัณฑ์ความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Rica Stone & Marble Company Limited's banner
  Rica Stone & Marble Company Limited's logo
  BangnaTHB 25K - 34,999 /month
  • ฺBrand and Marketing Communication Skill
  • มีประสบการณ์งานการตลาดในธุรกิจสายวัสดุตกแต่ง
  • มีความคิดสร้าง มี Passion กับงานออกแบบตกแต่งสวยๆ
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's banner
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดออนไลน์
  • นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาออนไลน์
  • มีประสบการณ์ทำงานการซื้อสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1-2ปี
  Next