• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีวะ 2-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?