Job title, keyword or company
    Suggestions will appear below the field as you type
    1-30 of 55 jobs
    Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
    Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
    Bangrak
    • งานต้อนรับ และบริการลูกค้า
    • งานธุรการและเอกสาร
    • งานประชาสัมพันธ์
    GONNAWIN CO., LTD.'s banner
    GONNAWIN CO., LTD.'s logo

    Sales Executive

    GONNAWIN CO., LTD.
    Rajthevee
    • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าในส่วน เป็นคลินิก โรงพยาบาล
    • ร้านค้าปลีก และ Moderntrade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • รักที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆและพัฒนาตนเอง
    Chanel (Thailand) Limited's banner
    Chanel (Thailand) Limited's logo
    Bangkok
    • มีประสบการณ์ในเรื่องของการขายskincareและการนวดหน้า
    • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
    • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
    Next