Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 518 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • แปลเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • เอกสารสัญญาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • การเงิน
  • การบริหารจัดการกองทุน
  • รายงานสรุปผลการบริหารจัดการกองทุน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • รับผิดชอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Report
  • โอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงานใกล้ชิดคณะกรรมการธนาคาร
  • อุ่นใจด้วยนโยบาย Work From Home และ Flexi Hour
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  Next