Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,144 jobs
  TPI Polene Public Company Limited's banner
  TPI Polene Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • จบสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ตรวจสอบและพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้า
  • ควบคุมราคา ส่วนลด และการชำระเงินของลูกค้า
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Wholesale Loan Operations (Officer - SO)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  Sathorn
  • มีทักษะในการใช้ระบบ AS 400 & MS Office
  • ประสบการณ์ Wholesale Banking อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความเข้าใจงาน Operations (Support สินเชื่อ)
  Next