Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,149 jobs
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • จบสาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจเรื่องมารยาท
  • แก้ปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • จบปริญญาตรี จบทางด้านการเงิน / เศรษฐศาสตร์
  • TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • ตรวจสอบการซื้อขายอันไม่เป็นธรรม
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานประจำเดือน
  • จัดทำแบบจำลองทางการเงิน 1 – 5 ปี
  • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ
  Next