Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,274 jobs
  Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd.'s banner
  Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • Work location close to BTS Chongnonsi / MRT Samyan
  • 5 day work week / Group Insurance / Yearly Bonus
  • วิเคราะห์ และ ทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  Sathorn
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  • มีความสนใจในการทำงานด้านการเงิน การขาย และการตลาด
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • จัดทำแผนงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • ประสานงานปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  Next