Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 765 jobs
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านวางแผนการตลาดในธุรกิจประกันวินาศภัย
  • เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อภายในองค์กร
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo
  Bangplad
  • วุฒิปวช. ปวส. และ วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์ , มีทักษะการเจรจาต่อรอ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Finance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Next