Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 110 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Bond Officer / เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้/(สายงานกำกับตัวกลางและความเสี่ยง)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ
  TMB Bank Public Company Limited's banner
  TMB Bank Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์
  • จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยความถูกต้อง
  • IC license, ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  Next