Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 240 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • มีปสก.การจัดหาแหล่งเงินทุน จากส่วนของผู้ถือหุ้น
  • มีปสก.การจัดทำสัญญาเงินกู้ Corporate Finance
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /การบัญชี /เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น
  • มีประสบการณ์การบริหารเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/เศรษฐศาสตร์/การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีประสบการณ์การจัดทำระบบ Cash Management
  • มีประสบการณ์การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 - 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • จัดทํา Corporate Risk Profile ประจําปี
  • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
  • คะแนน TOEIC 700 หรือมากกว่า
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการซื้อ-ขายหุ้น
  • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา 20.00-05.00 น. ได้
  • สถานที่ทำงานอาคาร Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • ให้บริการสนับสนุนธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ-ขาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Next