Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,209 jobs
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : Accounting, Account & Finance, MBA
  • มีความรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน/งบการเงิน
  • วิเคราะห์ผลบัญชี ซื้อกิจการ ควบรวม ตั้งบริษัทใหม่
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการซื้อ-ขายหุ้น
  • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา 20.00-05.00 น. ได้
  • สถานที่ทำงานอาคาร Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ประสบการณ์ เช่น การจัดหาเงิน/การเงินองค์กร
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำ Financial Model
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3- 5 ปี
  • ประสบการณ์ เช่น Investment Banking/บริหารกองทุน
  Next