Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 447 jobs
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo

  Customer Service Officer (Fluent in Chinese Language)

  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • Bachelor's degree in Chinese , Business Chinese
  • Advise proper products/services to customers
  • Proceed the transactions of banks products
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Jatuchak
  • มีความรู้ด้านสินเชื่อ
  • Credit Administration Services
  • ประสบการณ์ การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ออกเช็ค
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
  Bhatara Progress Co., Ltd.'s banner
  Bhatara Progress Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • เก่งงาน เก่งคน
  • ทำงานเชิงรุก มีความคล่องตัว
  • มีความอดทน ขยันเรียนรู้งาน
  ThaiMoneyMentor's banner
  ThaiMoneyMentor's logo
  BangkokTHB 55K - 160K /month
  • การทำงานแนวใหม่ ด้วยเทคโนโลยี รองรับทุกสถานการณ์
  • ใช้ความรู้ทักษะการทำงานแนวที่ปรึกษาการเงินสากล
  • งานที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดกาล
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo

  Relationship Management – LIVE

  The Stock Exchange of Thailand
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • TOEIC 550 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานสหกรณ์ 1-2 ปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Finance Supervisor

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การเงินด้านรับ-จ่าย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • พิจารณาเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • พัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • จัดการ ควบคุม ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
  • พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินลงทุนลูกค้า
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์
  • จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยความถูกต้อง
  • IC license, ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต
  Next