Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านวางแผนการตลาดในธุรกิจประกันวินาศภัย
  • เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อภายในองค์กร
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่
  • วิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์
  • วางกลยุทธ์ ออกแบบกระบวนการทำงานให้กับพันธมิตร
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • รักงานบริการและงานขาย
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย และใบอนุญาตประกันชีวิต
  • IC License