• วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต
  • ที่ปรึกษาและวางเป็นแผนการเงินให้ลูกค้า
  • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิต

14 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

02-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?