Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 261 jobs
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอดสาขาทั่วประเทศ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • สอบทานให้คำแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ในเครือไทยพาณิชย์
  • พัฒนากระบวนการทำงานของเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมระบบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบ ประเมิน สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
  • เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามผลการตรวจสอบแก้ไข
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Next