Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 72 jobs
  บริษัท เอนโรร่า คอสเมติคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)'s logo

  Accounting/ บัญชี Admin / Stock control/ธุรการบัญชี / สต๊อกสินค้า

  บริษัท เอนโรร่า คอสเมติคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  Phrapradaeng
  • บัญชี Admin / Cost & Stock Control
  • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสต๊อคสินค้า
  • เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้า
  Thai Rung Ruang Group of Company's banner
  Thai Rung Ruang Group of Company's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา : บัญชี , การเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Next