Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 217 jobs
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo

  Internal Audit

  Sirisoft Company Limited
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง

  เจ้าหน้าที่บัญชี(ภาษี)

  บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด
  Sathorn
  • ตรวจสอบการคำนวณภาษี, รายงานภาษี, แบบการนำส่งภาษี
  • ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ (สรรพากร,สรรพสามิต)
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านภาษี
  Next