Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 157 jobs
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบรายการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Next