Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ