Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 295 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's banner
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's logo
  Pathumwan
  • Internal Audit
  • ตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  • อัตราเงินเดือน 54,000 - 108,000 บาท
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.ตรี บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1-2 ปี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ทำงานภายใต้ความกดดำันได้ดี
  Next