Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 91 jobs
  Krungsri Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้กฎระเบียบของหน่วยงาน SET, TCH, TSD, & ปปง
  • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • ประจำโรงงานที่อ.บางปะกง(แต่ต้องเข้า กทม.ได้บางวัน)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next