Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 264 jobs
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Jatuchak
  • ผู้ตรวจสอบ
  • 3 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของธนาคารหรือหลักทรัพย์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • สอบทานให้คำแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ในเครือไทยพาณิชย์
  • พัฒนากระบวนการทำงานของเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมระบบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Next